Sostenibilitat

Inicio / Sostenibilitat
La RSC para umivale Activa

La RSC per a Umivale Activa

Grupos de interés

Grups d'interès

Análisis de materialidad

Anàlisi de materialitat

Contribución con la ODS

Contribució als ODS

Responsabilitat Social Corporativa

La nostra missió: “Optimitzar la salut de les nostres empreses mutualistes”, en la nostra visió “ser el millor gestor de salut laboral d’Espanya”.

Sostenibilidad

Umivale Activa desenvolupa una important funció social que es concreta en la nostra missió “Optimitzar la salut de les nostres empreses mutualistes”, en la nostra visió “ser el millor gestor de salut laboral d’Espanya”, recolzada en els nostres valors: el compromís, el respecte a les persones, la confiabilitat i la responsabilitat, volent ser i ser percebuda com una organització confiable i socialment responsable.

Aquests principis ens guien en la consecució dels nostres objectius, respectant les normes i lleis vigents, el cuidat del medi ambient i contribuint proactivament a millorar la societat, aportant esforç i experiència en millorar la salut laboral dels treballadors i treballadores.

Aquest model de gestió d’Umivale Activa ens compromet a satisfer seqüencialment, amb criteris ètics i de transparència, les necessitats dels nostres grups d’interès, generant beneficis sostenibles i equitatius amb tots ells, integrant en el nostre model de gestió, a més de criteris de qualitat, aspectes econòmics, socials, mediambientals, de seguretat i salut laboral.

Contemplem els següents principis d’actuació com a part de la nostra política de responsabilitat social:

Les persones, el gran actiu que compon la nostra organització.

El primer dels nostres valors fa referència a la importància de les persones i al respecte a la dignitat humana:

 • Estem convençuts que només comptant amb persones satisfetes i compromeses serem capaços d’assolir la nostra visió. Per això, aspirem a ser una companyia referent en el tracte a les persones, oferint una retribució justa basada en l’equitat i una transparència informativa que fomentin un ambient de treball alegre, saludable, solidari i participatiu, promocionant:
  • La igualtat d’oportunitats.
  • La no discriminació de les persones per cap concepte, inclosa la seva possible discapacitat.
  • L’accessibilitat universal als nostres serveis.
  • La conciliació familiar i laboral.
  • Evitant qualsevol forma d’assetjament o denigració de la persona.
 • Volem també promoure en tots els nostres treballadors un major grau de solidaritat, responsabilitat i participació social.
Las personas, el gran activo

Diàleg i compromís

L’escolta activa és un altre dels nostres valors: el nostre objectiu és guanyar la confiança de la societat, com un component més, igual d’important i estratègic que els nostres clients, els nostres treballadors o els nostres proveïdors, entenent les seves necessitats i mostrant un comportament compromès amb el seu benestar en el desenvolupament dels nostres plans de negoci. Per a això, s’han implantat canals de comunicació amb tots ells. La transparència, la veracitat són compromisos que es materialitzen en la política de “portes obertes” implantada. La interacció amb els nostres competidors es basa en el respecte, les regles de la lliure competència i la col·laboració quan existeix un benefici mutu.

Diálogo y compromiso

La seguretat

La seguretat i la salut dels nostres treballadors, proveïdors, clients i de tots aquells que puguin veure’s afectats per les nostres activitats són sempre per a nosaltres una preocupació i un compromís, més encara quan és una part molt important de la nostra missió com a empresa.

La seguridad

El compromís amb la qualitat i el comportament ètic

El compromís amb la qualitat i el comportament ètic és consubstancial al nostre model de gestió, constitueix un element clau i diferenciador de la nostra organització en un entorn cada vegada més imprevisible i recessiu. La cultura i els mètodes de la Gestió per Processos ens faciliten la millora contínua en tots els nostres processos clau per ser eficaços i eficients. A més, el nostre Model d’Excel·lència defineix un Codi Ètic, a través dels nostres valors, que és interioritzat per tots els nostres treballadors i es focalitza en els processos que afecten la seguretat, la salut, les persones, el medi ambient i la societat.

El compromiso con la calidad

La gestió ambiental

El respecte a l’entorn i a la natura és assumit per la nostra organització i comença pel compliment estricta de la legislació, que és el punt on comença la nostra responsabilitat ambiental. Tot i això, quan és factible, anem més enllà de l’exigència legal mitjançant la millora contínua del nostre sistema de gestió ambiental:

 • El compromís de la nostra organització és minimitzar l’impacte ambiental de les nostres activitats implantant les millors pràctiques en processos i serveis.
La gestión ambiental

La innovació (I+D+i).

Tenim integrat el procés d’innovació en el nostre model de gestió com un factor estratègic clau per aconseguir un millor servei en la salut dels nostres clients i la resta de persones de la nostra societat, promovent aliances estratègiques amb els nostres partners i fent-los partícips en el procés d’aprenentatge, disseny i millora contínua dels processos, els mètodes i, en conseqüència, els serveis.

La innovación I+D+i

Els nostres grups d’interès

A Umivale Activa tenim un ferm compromís amb els nostres grups d’interès, per això totes les accions que portem a terme estan orientades a satisfer els interessos dels mateixos. Polítiques econòmiques, socials i ambientals executades amb total transparència per contribuir al desenvolupament sostenible i sempre d’acord amb el nostre Model d’Excel·lència.

Per a nosaltres, l’èxit passa per la satisfacció de les necessitats i interessos de tots ells. Busquem reforçar la nostra vinculació amb totes les organitzacions amb les quals tenim relació per complir la nostra missió i ser un soci preferent.

El Cap

Aquella persona o entitat que requereix dels serveis que ofereix la nostra empresa. Empresaris i empresàries, així com persones treballadores per compte aliè i pròpia.

Treballador/a

Persones que integren la plantilla de Umivale Activa.

Proveïdor

Aquelles persones o entitats que ens subministren, a canvi d’un preu, productes i/o serveis que necessitem per aconseguir la nostra missió. Proveïdors sanitaris, tecnològics, etc.

Societat

Persones o entitats, públiques i privades, amb les quals interactuem i no hi ha una relació mercantil: Suma Intermutual, associacions, fundacions, universitats, administracions públiques, organitzacions sense ànim de lucre, etc.

Capital

Per una banda, és el diners que Umivale Activa necessita per funcionar i, per l’altra, són totes les empreses associades, que “arrisquen els seus diners” i que estan representades a la Junta Directiva. Tenen responsabilitat patrimonial directa derivada de la nostra gestió, tal com es reflecteix en la normativa vigent.

Anàlisi de materialitat

Umivale Activa ha elaborat un anàlisi de materialitat, preguntant als nostres grups d’interès, en el qual ha identificat els temes rellevants o prioritaris tant per a l’entitat com pels propis grups d’interès, incorporant en l’informe anual de Govern Corporatiu i Sostenibilitat tota la informació rellevant, segons els estàndards GRI.

Els aspectes materials identificats han estat els següents:

Econòmics
GRI-201
Rendiment econòmic
GRI-203
Impactes econòmics indirectes
GRI-205
Anticorrupció
GRI-206
Competència deslleial
Medioambientals
GRI-301
Materials
GRI-302
Energia
GRI-303
Aigua i afluents
GRI-305
Emissions
GRI-306
Residus
GRI-307
Compliment ambiental
Socials
GRI-401
Ocupació
GRI-403
Salut i seguretat en el treball
GRI-404
Formació i ensenyament
GRI-405
Diversitat i igualtat d'oportunitats
GRI-406
No discriminació
GRI-416
Salut i seguretat dels clients
GRI-417
Màrqueting i etiquetatge
GRI-418
Privacitat del client
GRI-419
Compliment socioeconòmic

Contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

La salut de les persones i la sostenibilitat (econòmica i social) del sistema de protecció social i sanitària dels treballadors i les treballadores són l’eix central de la nostra activitat com a Mutua Col·laboradora, per la qual cosa Umivale Activa contribueix activament a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

La nostra organització dóna suport i assumeix la seva contribució als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. Hem estudiat els ODS i les 169 metes de l’Agenda 2030, comprovant si la nostra organització podia contribuir al desenvolupament de les mateixes i quin sistema de gestió i serveis d’Umivale Activa tenen implicació en el seu compliment.

De l’anàlisi realitzat en la nostra organització, hem identificat els 14 ODS en els quals els nostres processos tenen un impacte i les metes que ens afecten, establint plans de millora.

Nuestros Objetivos de desarrollo sostenible