La nostra missió: absències per motius de salut

Inicio / La nostra missió

La missió d’Umivale Activa és optimitzar la salut de la nostra població protegida

Davant de la dificultat de poder mesurar quin és el grau de salut de les persones treballadores de les nostres empreses, mesurem la seva manca, sent un fidel reflex d’això les absències al lloc de treball per motius de salut.

Com és lògic, només tenim accés a les que cursen baixa per incapacitat laboral. A aquesta ràtio, la del percentatge de jornades d’absència per motius de salut sobre les potencialment treballables, col·loquialment, encara que no sense controvèrsia terminològica, se li coneix com a taxa d’absentisme.

En termes globals, el 2022 la ràtio d’absències per motius de salut de les persones treballadores protegides per Umivale Activa, com a Espanya, ha continuat amb una tendència preocupantment creixent.

En ambdós col·lectius, la nostra aportació ha continuat centrant-se a continuar implementant plans de millora en salut laboral, invertint en la realització de proves i tractaments per a la ràpida recuperació dels nostres pacients.

Absentisme per compte aliè

un 36% més que el 2019

0

,18%

||divi||400

Absentisme per Compte Pròpia

un 34% més que el 2019

0

,93%

||divi||400

Total d'absentisme a Espanya

per Incapacitat Temporal

3,85
3,59
3,47
3,27
3,21
2,78
2,70
2,95
3,24
3,43
3,57
3,81
4,12
4,87
4,87
5,30

L’evolució preocupant de les xifres d’absentisme de la nostra població protegida no és un fet aïllat. En l’àmbit nacional, la tendència és la mateixa i el 2022 Espanya ha assolit la pitjor xifra d’absentisme de la història. Mai havíem assolit el 5,30% d’hores pactades que no es van treballar per absentar-se del treball per motius de salut, +28,65% respecte a les dades del 2019 i +96,11% respecte a les dades d’absentisme del 2013, les més baixes dels últims anys.

En termes globals, el 2022 la ràtio d’absències per motius de salut de les persones treballadores protegides per Umivale Activa, com a Espanya, ha continuat amb una tendència preocupantment creixent.

 

A Umivale Activa tenim un model de gestió saludable de persones.

Què és l’absentisme?

Tot i que existeixen moltes definicions de l’absentisme laboral, la més generalitzada ho defineix com l’absència física del treball dins de la jornada laboral.

L’absentisme laboral és un fenomen complex i multicausal, que pot esdevenir un seriós problema per a les empreses i que està directament vinculat a l’actitud de la treballadora o del treballador, de l’empresa i de la societat davant del treball.

¿Qué es el absentismo?
Problemas de salud

Els problemes de salut

Ens referim a accidents i malalties que des de l’empresa podem i hem de erradicar, a través de la prevenció dels riscos laborals (quan són d’origen laboral), o que podem influir en la seva disminució fomentant millors hàbits de vida (tabaquisme, obesitat, alcoholisme…).

La propia actitud de la persona hacia el trabajo.

La pròpia actitud de la persona cap al treball

Les seves arrels culturals, socials i psicològiques que conformen els valors ètics i el seu compromís amb l’empresa.

Los valores del entorno y de la empresa.

Els valors de l'entorn i de l'empresa

Poden influir de manera positiva (valor del treball, reconeixement de l’esforç, compromís amb les persones, treball en equip o equitat interna).

Un alt absentisme té un impacte negatiu sobre:

La persona trabajadora y su entorno

La persona treballadora i el seu entorn

 • Desvinculació del treball
 • Possible reducció d’ingressos
 • Problemes amb els companys
La empresa

L'empresa

 • Costos laborals
 • Cumplir objectius
 • Clima laboral
 • Productivitat
 • Competitivitat
La Seguridad social

La Seguretat Social

 • Increment injustificat de la despesa sanitària
 • Saturació, cues i deficiències en el servei.
 • Cost excessiu i insostenibilitat de: Entitat Gestora INSS i Entitats Col·laboradores o Mútues

Aquesta és la nostra estratègia

Requisit 1: prioritat a l’empresa i compromís de la direcció general

La gestió de l’absentisme laboral ha de ser una prioritat a l’empresa i exigeix del compromís de la direcció general. Sense aquest requisit és impossible aconseguir una gestió integral del fenomen de forma duradora.

La figura dels coordinadors o caps intermedis és clau per a:

 • El diagnòstic i la solució de situacions d’absentisme laboral
 • La comunicació interna de l’empresa
 • La transmissió dels valors de l’esforç i el treball ben fet i en equip, l’equitat, l’honestedad i el compromís

Requisit 2: qüestionar paradigmes

No hem de acceptar els paradigmes que tradicionalment han envoltat l’absentisme laboral perquè no sempre són certs.

Requisit 3: gestió integral de l’equip humà.

Gestió administrativa de les Relacions Laborals.

A través de polítiques clares i transparents de control, disciplina, sanció i incentius, aplicades de forma constant i immediata.

Cooperació estreta amb els representants dels treballadors per introduir l’element de la gestió de l’absentisme en les negociacions sindicals.

Gestió proactiva de la salut de les persones treballadores. El nostre punt fort.

Umivale Activa posa al servei de l’empresa i de la treballadora i del treballador tota la seva experiència i els seus mitjans humans i materials per a:

 • Instaurar una cultura preventiva
 • Evitar accidents i malalties
 • Restablir la salut de la persona, si no s’ha pogut evitar la lesió o malaltia
 • Agilitzar la reincorporació al treball

Gestió emocional de les persones treballadores. Polítiques de compromís empresarial.

 • Polítiques de qualitat laboral: contractació indefinida, conciliació, flexibilitat, etc.
 • Gestió del compromís
 • Selecció intel·ligent del personal
 • Formació i informació
 • Gestió per objectius
 • Lideratge participatiu