Qui som

Òrgans de govern

Junta o Assemblea General

L’òrgan superior de govern i representació de la mútua, que la regeix i administra amb les més àmplies facultats, està integrat per tots els associats, encapçalat per la Presidència de la mútua, acompanyada de la Secretaria de la Junta Directiva, i assistides, totes dues, per la Direcció General.

També en formen part un representant de les persones treballadores al servei de la mútua i una representació de les persones treballadores per compte propi adscrites. Es reuneix amb caràcter anual per a l’aprovació dels avantprojectes de pressupostos i els comptes anuals de l’exercici anterior, examinar la gestió social i designar, destituir i renovar els membres de la Junta Directiva.

Junta o Asamblea General

Junta Directiva

La Junta Directiva és l’òrgan encarregat de dirigir la gestió i administració de la mútua, d’acord amb les prescripcions de la normativa vigent i els estatuts. En nom de la Junta o Assemblea General ostenta la representació plena de l’entitat i totes les facultats d’administració, disposició i execució necessàries per a la defensa dels interessos patrimonials i socials, sense més limitacions que les facultats que els estatuts i la normativa d’aplicació reserven a l’Assemblea General.

La Junta Directiva Ordinària es reuneix trimestralment i està formada pels representants de les empreses associades, una persona representant de les persones treballadores autònomes adscrites i una persona empleada de la Mútua, designada per l’òrgan de representació dels treballadors i treballadores. També assisteix el Director Gerent, sense dret a vot.

Des de l’1 de gener de 2022, a causa de la fusió d’Umivale Activa i durant el primer trienni, la composició de la Junta Directiva està formada per l’agregació de les dues Juntes Directives procedents d’Umivale i d’Activa.

Junta Directiva!

Consell Assessor

Està format per sis membres elegits per la Junta Directiva entre les empreses associades. És un òrgan consultiu amb la funció d’assessorar sobre les activitats que realitza la mútua i de proposar accions futures que puguin millorar la qualitat i l’abast dels serveis prestats per la mútua.vot.

Comissió Permanent

Està formada per la Presidència, qui la presideix, les Vicepresidències, la Secretaria de la Junta Directiva i fins a quatre vocals, nomenades per la Junta Directiva.

Correspon a la Comissió Permanent, entre altres, executar els plans d’actuació aprovats per la Junta Directiva, exercir la funció d’auditoria i compliment, conèixer les indemnitzacions que hagi de satisfer a les persones treballadores protegides, conèixer el moviment de fons haguts i la situació financera de la mútua i adoptar quants acords estimi convenients per al compliment dels fins socials. La Comissió Permanent respondrà davant la Junta Directiva de la seva actuació, a qui donarà compte dels acords que adopti a efectes del seu coneixement i ratificació.

Comisión Permanente

Òrgans de participació

Comissió de Control i Seguiment

La Comissió de Control i Seguiment és l’òrgan de participació institucional en el control i seguiment de la gestió desenvolupada per la mútua.

És un òrgan paritari integrat per la representació de les persones treballadores protegides per la mútua, a través de les organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit territorial d’actuació de l’entitat, i l’altra meitat per la representació de les empreses associades elegides a través d’organitzacions empresarials de major representativitat. La Presidència serà qui en cada moment ho sigui de la Junta Directiva de la mútua.

Les competències de la Comissió són conèixer els criteris d’actuació de la mútua en les diferents modalitats de col·laboració que té autoritzades, participar en l’elaboració de l’anteprojecte de pressupostos de la mútua, informar del projecte d’informe anual prèvia a la seva remissió a la Junta General, tenir coneixement prèvi de la proposta de nomenament de Director Gerent, ser informada sobre les propostes d’alta realitzades per les mútues, amb l’objectiu específic de proposar totes les mesures que considerin necessàries per al millor compliment d’aquesta activitat, tenir coneixement i ser informada de la gestió duta a terme pels centres mancomunats en els quals Umivale Activa participi, podent sol·licitar quanta informació genèrica precisin respecte a la gestió realitzada per la mútua en les diferents modalitats de col·laboració que té autoritzades.

Comisión

Òrgan d’assistència social

Comissió de Prestacions Especials

Està constituïda per quatre representants de les empreses associades designades per la Junta Directiva i per quatre representants de les persones treballadores empleades per les empreses associades a Umivale Activa. Actuarà com a Secretari, amb veu i sense vot, el Director General de la mútua o persona en qui delegui.

És l’òrgan encarregat de la concessió dels beneficis d’assistència social a favor de les persones treballadores i beneficiaris de les empreses associades protegides i de les persones treballadores per compte propi que hagin formalitzat la cobertura de les contingències professionals amb la mútua amb càrrec a la Reserva d’Assistència Social constituïda per l’entitat i amb el límit dels crèdits pressupostaris autoritzats en cada exercici.

Comisión de prestaciones especiales

Òrgan executiu

Comitè Executiu

Està format pel Director Gerent i els membres del Comitè de Direcció. És l’òrgan que adopta totes les decisions o propostes en matèries econòmiques, ambientals o socials. Composició a 31 de desembre de 2022.

Comité ejecutivo